Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Nisan Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2017 TARİHLİ NİSAN AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      4. Oturum

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                           

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK                                   

Üye         :              Fatih ERTEM                                       

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                                     

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                          

                       

1-) Belediye Meclisinin 02.03.2016 tarihli Mart ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) 5393 sayılı Kanunun 33/ b maddesi gereği Encümen üyelerinin belirlenmesi için Belediye Meclis üyelerinden Birol IŞILDAR, Halil BAŞARAN, KAZIM ATALIK, Çetin EZER ve Sedat DERELİ aday olmuşlardır.  Meclis umumi heyetince yapılan gizli oylama neticesinde Birol IŞILDAR(9) oy, Halil BAŞARAN(8) oy, Çetin EZER(6) oy, Kazım ATALIK(5) oy, Sedat DERELİ(4) oy almışlardır.

2017 Nisan ayı itibarı ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere encümen üyeliğine Birol IŞILDAR  ile Halil BAŞARAN seçilmişlerdir.

3-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine beş üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;        

Belediye meclis üyelerinden Birol IŞILDAR, Hasan AKSU, Fatih ERTEM, Cengiz İNANÇLI ve Kazım ATALIK’ ın seçilmelerine oybirliği ile.

4-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine beş üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

Belediye meclis üyelerinden  Oğuz ÇAKMAK, Necdet HACET, Halil BAŞARAN, Mehmet EREN ve Çetin EZER’ in seçilmelerine oybirliği ile.

5) Belediyemiz Başkanlığında yeni kurulmuş bulunan birimlerin görev alanları ile çalışma eylemlerinden oluşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri  Müdürlüklerine ait çalışma yönetmeliklerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine dair Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) Belediyemiz Kadrolarında yapılacak Personel hareketleri nedeni ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş durumda olan 4 derecelik Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü  kadrosunun 1. dereceye, Genel İdari Hizmetler sınıfında boş durumda bulunan 4. derecelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunun 1. dereceye  yükseltilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) 2016 yılı Belediye Başkanlığı Hesap İş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu, Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine okunması ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerince Belediye meclisi bilgilendirilmiştir.

8-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Belediyemiz 2017 yılı Bütçesine ek bütçe yapılmasına dair  talebin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine dair Başkanlık teklifinin Meclis üyesi Sedat DERELİ’ nin bulunmadığı oylamada aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) Belediye Başkanlığının 2016 yılına ait faaliyet raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereği Meclis üyesi Sedat DERELİ’ bulunmadığı oylamada, 3 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile.        (Çekimser oylar Bülent CAN, Mehmet EREN, Cengiz İNANÇLI)

10-) Hemşehrimiz uzman kütüphaneci Sami Nabi ÖZERDİM isiminin yaşatılması amacı ile İmar Bayındırlık Komisyonumuzca belirlenen, İlçemiz Hisar  Mahallesinde mevcut bulunan Menekşe sokağına “ Sami Nabi ÖZERDİM ” isminin verilmesinin Meclis üyesi Sedat DERELİ’ nin bulunmadığı oylamada aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanının sözlü teklifi üzerine;

Meclis gündeminde bulunan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

-Yeni Kurulan Belediyemiz birimlerinden “ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü “ nün Çalışma Yönetmelikleri,

-2017 yılı Belediye Bütçesine Ek Bütçe yapılmasına dair taleplerin incelemek ve incelenmesini müteakip  havale edilen konular hakkında meclisimize rapor vermek üzere, oturuma saat; 15:23 itibarı ile 20 dakika ara verilmiştir.

06.04.2017 (4. oturum II birleşim) saat: 15; 45

11-) Belediyemiz Başkanlığının yeni kurulmuş bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri  Müdürlüklerine ait görev alanları ile çalışma eylemlerinden oluşan çalışma yönetmeliklerinin incelenmesi neticesi; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.04.2017 tarihli raporu doğrultusunda Meclis üyesi Sedat DERELİ’ nin bulunmadığı oylamada hazırlandığı şekilde aynen kabulüne oybirliği ile.

12-) 2017 Yılı Gelir Bütçesinde “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinin 01-08-02-1 İller Bankasından-Borçlanma tertibine Gelir-Gider denk olmak üzere EK GELİR bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.04.2017 tarihli raporu doğrultusunda 9.000.000,00TL olarak düzenlenmesine. Meclis üyesi Sedat DERELİ’ nin bulunmadığı oylamada , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 3 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile.  (Çekimser oylar Bülent CAN, Mehmet EREN, Cengiz İNANÇLI)

13-) 2017 Yılı Gider Bütçesinde 2.000.000,00 TL’sı ödenek bulunan ve yetersiz kalacağı anlaşılan Fen İşleri Müdürlüğü 061041 5 065702 Kapalı Pazar Yeri Yapımı-Hizmet Tesisleri ödeneğine Gelir-Gider denk olmak üzere EK GİDER bütçesinin 9.000.000,00TL olarak düzenlenmesine. Meclis üyesi Sedat DERELİ’ nin bulunmadığı oylamada , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 3 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile.  (Çekimser oylar Bülent CAN, Mehmet EREN, Cengiz İNANÇLI)

14-) Belediye Meclisinin Mayıs ayında yapacağı toplantı günün 04 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                         Dilek ÇEŞMELİ                        Kazım ATALIK