Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Mayıs Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2017TARİHLİ MAYIS AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                      5. Oturum

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Üye          :              Oğuz ÇAKMAK                                    Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU

Üye         :              Fatih ERTEM                                       

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                                     

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye          :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                          

 

1-) Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli Nisan ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediyemiz 2016 Mali yılına ait Kesin Hesap ve Muhasip İdare Cetvellerinin düzenlenen şekli ile 4 çekimser oya karşılık aynen kabul ve tasdikine oyçokluğu ile. (Çekimser oylar Bülent CAN- Sedat DERELİ- Mehmet EREN ve Cengiz İNANÇLI)

3-) Belediyemiz Sosyal Yardım Yönetmeliğinin incelenmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine dair Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.   

4) Belediyemiz sorumluluğunda bulunan asansörlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş herhangi bir ‘A’ Tipi Muayene Kuruluşu’ ile 2017-2018 yılları için protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesine asansörleri 0-5 duraklı yapılar için Periyodik kontrol ücretinin KDV hariç 169,50TL, 6-10 duraklı yapılar için’ de Periyodik kontrol ücretinin KDV hariç 188,57TL olmasına. Belediye katkı payının da % 10 olarak belirlenmesine, İkinci yıl ücretleri, birinci yıl ücretinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerlendirme oranında arttırılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) Başkanlık makamından alınan İlçemiz Cadde ve Sokaklarına şehitlerimizin isimlerinin ve Alpullu Caddesi girişinde mevcut meydana 14 Kasım Kurtuluş Meydanı adının verilmesine dair talebin, incelenmek ve isim verilecek cadde veya sokak belirlemek amacı ile çalışmalar yapmak üzere konunun, İmar Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) Uygulanmakta bulunan 2017 Yılı Belediyemiz Ücret Tarifesine ek olarak “Atık Toplama ve Kabul Belgesi” düzenleme ücretinin (KDV dâhil) 70,00TL olarak belirlenmesine ve 2017 yılı ücret tarifesine ilave edilmesinin 7 ret oya karşılık 8 kabul oyla aynen kabulüne oy çokluğu ile.(Ret oylar Bülent CAN-Sedat DERELİ-Mehmet EREN-Cengiz İNANÇLI-Şenol KARABEY-Çetin EZER ve Sebahattin ÖZGÜL)

7-) Temizlik İşleri Müdürlüğünden alınan “Geri Dönüşüme Halkın Katılımının Sağlanması” isimli sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilmesi için lisanlı geri dönüşüm firması ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin bir çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile. (Çekimser oy Çetin EZER)

Meclis Başkan vekilinin sözlü teklifi üzerine;

Meclis gündeminde bulunan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

-Belediyemiz Sosyal Yardım Yönetmeliğini incelemek ve incelenmesini müteakip konu hakkında meclisimize rapor vermek üzere, oturuma saat; 15:10 itibarı ile 15 dakika ara verilmiştir.

04.05.2017 (5. oturum II birleşim) saat: 15; 25

8-) Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul, engelli ve engelli ailelerine bütçe imkânları dâhilinde ayni, nakdi yardım verilebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.- 15. ve 60 maddeleri hükümlerine dayanarak hazırlanan Belediyemiz Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.05.2017 tarihli raporu doğrultusunda aynen kabulüne oybirliği ile.   

9-) Belediye Meclisinin Haziran ayında yapacağı toplantı günün 01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne.

 

 

Meclis Başkan V.                                             Kâtip                                       Kâtip

Halil BAŞARAN                                                Dilek ÇEŞMELİ                        Kazım ATALIK