Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Kasım Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2017 TARİHLİ KASIM AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                      11. Oturum

GELENLER                                                                                  GELMEYENLER         

Başkan                    :               Fehmi ALTAYOĞLU                      Üye          :   Çetin EZER    

Üye                         :               Fatih ERTEM                                Üye          :   Şenol KARABEY (izinli)

Üye                         :               Oğuz ÇAKMAK                             Üye         :    Kazım ATALIK    (izinli)

Üye                         :               Halil BAŞARAN

Üye                         :               Dilek ÇEŞMELİ                     

Üye                         :               Necdet HACET

Üye                         :               Birol IŞILDAR

Üye                         :               Hasan AKSU

Üye                         :               Bülent CAN

Üye                         :               Mehmet EREN

Üye                         :               Cengiz İNANÇLI

Üye                         :               Sedat DERELİ

Üye                         :               Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                           

 

 1. Belediye Meclisinin 18.10.2017 tarihli Ekim ayı ikinci toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.
   
 2. Gündem harici Belediye Meclis üyelerimizden Kazım ATALIK ve Şenol KARABEY’ in ilgi dilekçelerimde mazeretlerini belirtmesi ile Meclisimizin 03.11.2017 tarihli Kasım ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.
   
 3. Gündem harici Belediye Meclis üyesi Kazım ATALIK’ ın bağlı bulunduğu siyasi partisinden istifa ettiği bundan sonraki Belediye meclis toplantılarına Bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğine dair ilgi dilekçesi okunarak Belediye meclisi bilgilendirilmiştir.

  Meclis üyesi Kazım ATALIK Plan Bütçe Komisyonunda görev yapmakta olup, kendisinden boşalan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçiminin gündem maddeleri görüşüldükten sonra yapılmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.
   
 4. Gündem harici Yazı İşleri Müdürlüğünden alınan “Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği” ne üye olunmasına dair talebin meclis gündemine alınmasına gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.
   
 5. Gündem harici Başkanlık Makamından alınan İlçemiz Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi başlangıç, Kültür Sokağının İçkili Yer Bölgesine alınmasına dair talebin meclis gündemine alınmasına, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin 5 ret oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile. (Ret oylar Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ- Cengiz İNANÇLI ve Sebahattin ÖZGÜL)
   
 6. Gündem harici Belediye Meclis Üyelerimizden Birol IŞILDAR- Halil BAŞARAN ve Dilek ÇEŞMELİ ‘ nin Belediyemizin 2004- 2009 Yılları arasındaki Gider Bütçesi,  yatırımları ve personel giderleri, 2014- 2017 Yılları Gider Bütçesi,   yatırımları ve personel giderleri ile ilgili yazılı önerge hakkında önerge sahibi meclis üyelerine yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılacağına dair başkanlıkça açıklamalar yapılmıştır.           

  Meclis Üyelerimizden Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI saat 14;48 itibarı ile meclis toplantı salonunu terk etmişlerdir.
   
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan Kahya Mahallesi 425 ada, 79 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve 5 metrelik yaya yolu kullanımındaki taşınmazın yapılaşma koşulları değişmeksizin doğusundaki yaya yolunun “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” güneyindeki yaya yolunun da “ Park alanı” olarak düzenlenmesi meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunda belirtilen hususların incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında görüşülmesine dair başkanlık teklifinin Meclis Üyesi Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ  ve Cengiz İNANÇLI’ nın bulunmadığı oylamada aynen kabulüne oybirliği ile.
   
 8. Belediyemiz Meclis üyesi Kazım ATALIK’ tan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi için Meclis Üyesi Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ  ve Cengiz İNANÇLI’ nın bulunmadığı  sırada yapılan açık oylama neticesinde 9 oyla Meclis Üyesi Sebahattin ÖZGÜL’ ün 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereği dönem sonuna kadar seçilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.
   
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (o) bendi gereği; Meclis Üyesi Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI’ nın bulunmadığı sırada yapılan oylama neticesinde  “Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine” üye olunmasına, Birlik meclis üyesi olarak tüzük uyarınca Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU’ nun doğal üye, Meclis üyelerinden Birol IŞILDAR ve Halil BAŞARAN’ ın Asil üye, Hasan AKSU ve Necdet HACET’ in Yedek üye olarak seçilmesine oy birliği ile.
   
 10. Başkanlık Makamından alınan İlçemiz Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi başlangıç, Kültür Sokağının İçkili Yer Bölgesine alınmasına dair talebin incelenmek üzere Meclis İmar komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin Meclis Üyesi Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ  ve Cengiz İNANÇLI’ nın bulunmadığı oylamada aynen kabulüne oybirliği ile.
   
 11. Belediye Meclisinin Aralık ayında yapacağı toplantı günün 01 Aralık 2017 Cuma günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                          Dilek ÇEŞMELİ                                   Fatih ERTEM