Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Ekim Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2017TARİHLİ EKİM AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                                          9. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                          

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                    Üye         :             Çetin EZER  (izinli)

Uye          :             Fatih ERTEM                                       

Üye          :             Dilek ÇEŞMELİ                    

Üye          :             Necdet HACET                                    

Üye          :             Birol IŞILDAR                                      

Üye          :             Halil BAŞARAN                                   

Üye          :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Şenol KARABEY 

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL

Üye         :             Kazım ATALIK                                                                                                                                 

 

1-) Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarihli Eylül ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Çetin EZER’ in ilgi dilekçelerimde mazeretlerini belirtmesi ile Meclisimizin 05.10.2017 tarihli Ekim ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne.

3-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 2018 Yılı Belediye Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip Belediye Meclisinin Ekim Ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

4-) İlyas Mahallesi Gölet mevkii 346 ada, 5 parselin bulunduğu Mera vasıflı alanın 47.000m2’ lik kısmında Tahsis amacı değişikliği yapılabilmesi için Belediyemizce ekli krokide belirtilen alana Trap atış alanı yapılacağından “Kamu Yatırımı Kararı” alınmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) İlçemiz Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi tapunun 421 ada 34 parselde yer alan kapalı pazar yerinde pazar yeri yerleşim planında belirlenen satış yerlerinin;

  1. İlçemizde üreticilerin yılın belirli dönemlerinde satış yaptıkları göz önünde bulundurularak Belediye Encümeni tarafından onaylanan pazar yeri yerleşim planı ile belirlenen üretici satış yerlerinin 5 yıl süre ile tahsis yoluyla işletilmesine;
  2. Üreticiler için belirlenen satış yerleri haricindeki satış yerleri ile Yönetmeliğin 11/5. maddesine göre üreticilerden yeterli talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin doldurulamaması sonucu boş kalan satış yerlerinin sınırlı ayni hak tesisi yöntemi kullanılarak 5 yıl süre ile kiralama yoluyla işletilmesine.

Yukarıda iki madde olarak belirtilen Pazar yeri satış yerlerinin işletilmesine dair talebin Meclis umumi heyetinde yapılan oylama neticesinde 4 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile ( Çekimser oylar Bülent CAN- Mehmet EREN- Sedat DERELİ ve Cengiz İNANÇLI)

6-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tarla, arsa vb. vasıflı taşınmazların satışları yapılması düşünüldüğünden, konunun değerlendirilmek üzere meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisinin Ekim Ayında yapacağı ikinci toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) Belediye Meclisinin Ekim ayında yapacağı ikinci toplantı günün 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile

 

Meclis Başkanı                                     Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                              Dilek ÇEŞMELİ                        Kazım ATALIK