Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
2017 Yılı Meclis Kararları

Aralık Ayı Meclis Kararı

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2017 TARİHLİ ARALIK AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                 12. Oturum

GELENLER                                                                GELMEYENLER         

Başkan                    :               Fehmi ALTAYOĞLU                             Üye        :    Fatih ERTEM      (izinli)

Üye                         :               Oğuz ÇAKMAK                                    Üye        :    Şenol KARABEY (izinli)

Üye                         :               Halil BAŞARAN                                    Üye        :    Bülent CAN

Üye                         :               Dilek ÇEŞMELİ                     

Üye                         :               Necdet HACET

Üye                         :               Birol IŞILDAR

Üye                         :               Hasan AKSU

Üye                         :               Mehmet EREN

Üye                         :               Cengiz İNANÇLI

Üye                         :               Sedat DERELİ

Üye                         :               Kazım ATALIK   

Üye                         :               Sebahattin ÖZGÜL

Üye                         :               Zekeriya MERİÇ                                                                                                                 

 

1-) Belediye Meclisinin 03.11.2017 tarihli Kasım ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Gündem harici Belediye Meclis üyelerimizden Fatih ERTEM ve Şenol KARABEY’ in ilgi dilekçelerimde mazeretlerini belirtmesi ile Meclisimizin 01.12.2017 tarihli Aralık ayı toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-) Gündem harici Belediye Meclis Üyelerimizden Bülent CAN- Cengiz İNANÇLI- Mehmet EREN ve Sedat DERELİ‘ nin Meclis Başkanlığına vermiş oldukları 2 adet önergenin meclise okunması ile;

Konulu yazılı önergeler hakkında önerge sahibi meclis üyelerine yazılı bilgilendirme yapılacağına dair başkanlıkça açıklamalar yapılmıştır.

4-) Belediyemiz personellerinde atamalar yapılmakta olup bu doğrultuda;

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili olarak görev yapan Semih ÖZKAN 657 Sayılı DMK nun 43., 45. ve 68. Maddeleri gereği 1 derecelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosuna 09.11.2017 tarih ve 3108 sayılı başkanlık onayı ile asaleten ataması yapılmış olup,

     5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesince Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

5-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. ve 11. Maddelerinin uygulanmasında İlçemiz Merkez Mahallerinde parselasyon planları yapılmadığından sıkıntılar yaşanmakta olup sıkıntıları ortadan kaldırma amacı ile1/1000 ölçekli Hayrabolu İlave ve Revizyon Uygulama Planı Plan Notları kısmına "Binalara, parselin cephe aldığı yolun orta noktasından kot verilir." Plan notu İle "Parsel derinliği yönetmelikte belirtilen ölçülere uymadığı takdirde farklı yollardan cephe alan ara parseller, bahçe mesafelerine uymak kaydı ile tevhit ifraz işlemleri yapabilir." plan notlarının eklenmesine dair talebin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İlçemiz Kâhya Mahallesi 425 ada 79 parselde Hayrabolu Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelemesine ait raporun kabul edilerek 04.01.2016 tarih ve 04 sayılı Belediye meclisimizce onaylanan 1/1000 ölçekli İlave- Revizyon Uygulama İmar Planı’ndaki haline getirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun 3 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile (çekimser oylar Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI ve Sedat DERELİ)

7-) Belediye Meclisinin Ocak ayında yapacağı toplantı günün 04 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                Kâtip                                                   Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                        Dilek ÇEŞMELİ                                  Kazım ATALIK