Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ

Nisan Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/04/2015 TARİHLİ NİSAN AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                          4. Oturum

GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                           

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK                                   

Üye         :              Fatih ERTEM                                       

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                                     

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Kazım ATALIK

Üye         :             Çetin EZER

Üye         :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                                          

                                                          

1-) Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihli Mart ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanaklarının meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) 5393 sayılı Kanunun 33/ b maddesi gereği Encümen üyelerinin belirlenmesi için Belediye Meclis üyelerinden Birol IŞILDAR ve Çetin EZER aday olmuşlardır. Meclis umumi heyetince yapılan gizli oylama neticesinde Çetin EZER (16) oy, Birol IŞILDAR (15) oy almışlardır. 2015 Nisan ayı itibarı ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere encümen üyeliğine Çetin EZER ile Birol IŞILDAR seçilmişlerdir.

3-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine beş üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;       Belediye meclis üyelerinden Birol IŞILDAR- Hasan AKSU – Fatih ERTEM- Mehmet EREN ve Sebahattin ÖZGÜL ün seçilmelerine oybirliği ile.

4-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği İmar Komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine beş üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

Belediye meclis üyelerinden Oğuz ÇAKMAK- Necdet HACET- Halil BAŞARAN- Sedat DERELİ ve Kazım ATALIK ın seçilmelerine oybirliği ile.

5-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Şehir Plancısı Yavuz Selim IRGIT’ın  03.04.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.170,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, Ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.    

6-) Belediyemiz norm kadrolarında Diğer Müdürlükler kadrolarında yer alan “Kırsal Hizmetler Müdürlüğü” kadrosunun İçişleri Bakanlığının 20.02.2015 tarih ve 2015/08 sayılı genelgeleri gereği Muhtarlık İşleri Müdürlüğü” olarak değişiklik yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) İlçemiz Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının yer altına alınmasına dair Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.ile protokol imzalamaya Belediye başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan, İlçemiz İlyas Mahallesinde İmar Planı 51KIIIa paftasında tapunun 238 ada, 64 Parselde Sağlamtaş Madencilik İnş.Taah.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı parsel üzerinde yapılmak istenen imar plan değişikliği talebinin detaylı bir şekilde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) Belediyemizde çalışan memurların Yetkili Memur Sendikaları ile ilgili toplu sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

10-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği Belediye Başkan Yardımcısı Aylık ödeneğini brüt 4.229,76TL olarak belirlenmesine bundan sonraki yıllarda da Memur aylık kat sayısına gelecek olan artışın uygulanmasına dair Başkanlık teklifinin Meclis üyesi Necdet Hacet’ in konumu gereği katılmadığı oylama sırasında aynen kabulüne  oybirliği ile  

11-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereği Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 70,50TL huzur hakkı ücreti verilmesine bundan sonraki yıllarda da Memur aylık kat sayısına gelecek olan artışın aynen kabulüne oybirliği ile.

12-) İlçemiz Avluobası Mahallesi, tapunun 905 parselde Saklıbahçe Can.Hayvan.Tar.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı parsel üzerinde yapılmak istenen 1/25000 Çevre Düzeni Planı' nın 2.2. ve 2.26. plan notlarına uygun olarak yürürlükteki  1/1000 ölçekli imar planının 3. ve 4. plan notlarında değişiklik yapılarak  Emsal=0,08 yapılanma şartının Emsal=0,20 ‘ye çıkartılması yönündeki İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 18.03.2015 tarihli raporu doğrultusunda; hazırlanan İmar Plan tadilatının 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe onaylanmasının 3 ret, 5 çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile ( Ret oylar: Şenol KARABEY- Çetin EZER- Sebahattin ÖZGÜL) ( Çekimser oylar: Bülent CAN- Cengiz İNANÇLI- Sedat DERELİ- Mehmet EREN- Kazım ATALIK)

13-) İlçemiz Mahallelerinde 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği 29. ve 30. Maddeleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar neticesi İmar Komisyonumuzun 27.03.2015 tarihli raporu doğrultusunda komisyonumuzca talep edilen yerlerin “İçkili yer bölgesi “ olarak meclisçe belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanının sözlü teklifi üzerine;

            -Meclis gündeminde bulunan;  2014 yılı Belediye Başkanlığı Hesap İş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporunun Belediye Meclisine okunması,

          - Belediye Başkanlığının 2014 yılına ait faaliyet raporunun müzakeresi ve,

          -İlçemiz İlyas Mahallesi  İmar Planı 51KIIIa paftasında tapunun 238 ada, 64 parselde Sağlamtaş Madencilik İnş.Taah.Nak.San.Tic.Ltd.Şti adlarına kayıtlı gayrimenkul üzerinde yapılmak istenen Plan tadilat talebini incelemek ve konu ile ilgili olarak meclisimize rapor vermek üzere oturuma saat; 14:00 itibarı ile 10 dakika ara verilmiştir.

02.04.2015 (4. oturum II birleşim) saat: 14; 15

14-) 2014 yılı Belediye Başkanlığı Hesap İş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu, Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporunun Belediye Meclisine okunması ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerince Meclis üyesi Bülent CAN’ ın bulunmadığı sırada Belediye meclisi bilgilendirilmiştir.

15-) Belediye Başkanlığının 2014 yılına ait faaliyet raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereği Meclis üyesi Bülent CAN’ ın bulunmadığı oylamada aynen kabulüne oy birliği ile.

16-) İlçemiz İlyas Mahallesi  İmar Planı 51KIIIa paftasında tapunun 238 ada, 64 parselde Sağlamtaş Madencilik İnş.Taah.Nak.San.Tic.Ltd.Şti adlarına kayıtlı gayrimenkul Şehir İmar Planında bitişik nizam 4 kat, Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin İmar Hakkının 5 kata çıkartılması ve yolun 10 metreye genişletilmesi yönündeki İmar Plan tadilat taleplerinin İmar Komisyonunun 02.04.2015 tarih ve 1 sayılı raporu doğrultusunda talebin kabulüne ve bu konuda yapılan Plan tadilatının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği Meclis üyesi Bülent CAN’ ın bulunmadığı oylamada meclisçe onaylanmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

17-Belediye Meclisinin Mayıs ayında yapacağı toplantı günün 07 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkanı                                                 Kâtip                                       Kâtip

Fehmi ALTAYOĞLU                                          Dilek ÇEŞMELİ                         Çetin EZER