Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Aralık Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/12/2015 TARİHLİ ARALIK AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ                                           

                                                                                     14. Oturum

 

            GELENLER                                                                GELMEYENLER                     

Üye          :             Oğuz ÇAKMAK

Üye         :             Fatih ERTEM                                         Başkan    :             Fehmi ALTAYOĞLU                          

Üye         :             Dilek ÇEŞMELİ                                      Üye         :             Şenol KARABEY

Üye         :             Necdet HACET                                       Üye         :             Çetin EZER

Üye         :             Birol IŞILDAR                                      

Üye          :             Halil BAŞARAN

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :             Bülent CAN

Üye         :             Mehmet EREN

Üye         :             Sedat DERELİ

Üye         :             Cengiz İNANÇLI

Üye         :             Kazım ATALIK

Üye          :            Sebahattin ÖZGÜL                                                                                                                          

 

1-) Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihli Kasım ayı toplantısında ait kesinleşen karar özeti tutanağın meclis umumi heyetine okunması ile düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden, Şenol KARABEY ile Çetin EZER’in ilgi dilekçelerinde mazeretlerini belirtmeleri ile Meclisimizin 03.12.2015 tarihli Aralık ayı toplantısına izinli sayılmalarının aynen kabulüne.

3-) Gündem harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan İlçemiz Kahya Mahallesi tapunun 121 ada 2 parselde Belediyemiz adına kayıtlı depo yerlerinden 10 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis yapılmasına dair talep müzekkerenin meclis gündemine alınmasına, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair Başkan vekili teklifinin  aynen kabulüne oybirliği ile

4-) Gündem harici meclis İmar Komisyonundan alınan 30.11.2015 tarih ve 01 sayılı Komisyon raporunun meclis gündemine alınmasına, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair Başkan vekili teklifinin  aynen kabulüne oybirliği ile

 5-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 2015 Yılı Belediyemiz Gider Bütçesinde yılsonuna kadar yetersiz kalacağı anlaşılan harcama kalemlerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.ve 38. maddeleri gereğince ilgili kalemler tertiplerinde aktarma yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan; İlçemiz İlyas Mahallesi tapunun 227 ada, 1 parselde kayıtlı alanın İmar Komisyonunun 17.11.2015 tarihli raporu doğrultusunda 95 Zırhlı Tugay Kom.Yrd.’cılığı Gn. Sait AKBAYTUGAN kışlası arazisinin “Askeri Alan” olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe onaylanmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan; İlçemiz şehir imar planında tespit edilen isimsiz Sokaklara isim belirlemek amacı ile İmar komisyonunca yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan raporlar doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi hükümleri gereği komisyonumuzca belirlenen sokak isimlerinin verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) İlçemiz Cambazdere, Çerkezmüsellim, Danışment, Emiryakup, Hasköy, İsmailli, Kabahöyük, Karabürçek, Kutlugün, Örey, Parmaksız, Subaşı, Tatarlı ve Umurça Mahallellerindeki yapılacak Orman kadastro çalışmalarına görev yapacak her mahalleden 6 kişi olmak üzere toplam 84 bilirkişi üyelerinin meclisçe belirlenen isimlerin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) Gündem harici İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca İlçemizde yapılacak hizmetlerin daha hızlı olması amacı ile Kahya Mahallesi tapunun 121 ada 2 parselde Belediyemiz adına kayıtlı depo yerlerinden, ekli krokide belirtilen alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d fıkrası gereği 10 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasının aynen kabulüne oybirliği ile

10-) İlçemiz merkez mahallerini kapsayan “Hayrabolu Kesin İlave-Revizyon Uygulama İmar Planları” nın Meclis İmar komisyonumuzun 30/11/2015 tarih ve 01 sayılı raporu doğrultusunda,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar neticesi düzenlenmiş olan 1/5000 ölçekli Kesin Nazım İmar Planına uygun olarak düzenlenecek 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı inceleme çalışmalarının devamına aynen kabulüne oybirliği ile.

11-) Belediye Meclisi Ocak ayında yapacağı toplantı günün 04 OCAK 2016 Pazartesi günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

 

Meclis Başkan V.                                        Kâtip                                       Kâtip

Halil BAŞARAN                                     Dilek ÇEŞMELİ                         Fatih ERTEM