Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Nisan Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 11/04/2014 TARİHLİ NİSAN AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          V. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                      GELMEYENLER          

Başkan    :        Fehmi ALTAYOĞLU                                 

Üye         :        Oğuz ÇAKMAK

Üye         :        Fatih ERTEM

Üye         :        Halil BAŞARAN

Üye         :        Dilek ÇEŞMELİ               

Üye         :        Necdet HACET

Üye         :        Birol IŞILDAR

Üye         :        Hasan AKSU

Üye         :        Bülent CAN

Üye         :        Mehmet EREN

Üye         :        Cengiz İNANÇLI

Üye         :        Sedat DERELİ

Üye         :        Şenol KARABEY

Üye         :        Kazım ATALIK

Üye         :        Çetin EZER

Üye         :        Atilla ERENSAYIN                                                                                                         

 

1-) Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarihli Mart Ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) 5393 sayılı Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanlık Divanında 2014 Nisan ayı itibarı ile iki yıl süre ile görev yapmak üzere,

Meclis I. Başkan vekilliği için meclis umumi heyetince yapılan gizli oylama neticesinde tanzim olunan oy tasnif tutanağına göre, Halil BAŞARAN’ 12 oy, Atılla ERENSAYIN 4 oy almışlardır, Meclis I. Başkan vekilliğine Halil BAŞARAN’ nın seçilmesine.

Meclis II. Başkan vekilliği için meclis umumi heyetince yapılan gizli oylama neticesinde tanzim olunan oy tasnif tutanağına göre, Meclis Üyelerinden Atilla ERENSAYIN 12 oy almış, Meclis II. başkan vekilliğine Atilla ERENSAYIN’ nın seçilmesine.

5393 sayılı Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanlık Divanında 2014 Nisan ayı itibarı ile iki yıl süre ile katip üye olarak görev yapmak üzere,

Meclis Asil Katip üyeliği için meclis umumi heyetinde yapılan gizli oylama neticesi tanzim olunan oy tasnif tutanağına göre Dilek ÇEŞMELİ (14) oy, Çetin EZER (13) oy almışlardır. Meclis Asil Kâtip üyeliğine Dilek ÇEŞMELİ ile Çetin EZER seçilmişlerdir.

Meclis Yedek Katip üyeliği için meclis umumi heyetinde yapılan gizli oylama neticesi tanzim olunan oy tasnif tutanağına göre Hasan AKSU (12) oy, Fatih ERTEM (12) oy almışlardır. Meclis Yedek Kâtip üyeliğine Hasan AKSU ile Fatih ERTEM seçilmişlerdir.

3-) 5393 sayılı Kanunun 33/ b maddesi gereği Encümen üyelerinin belirlenmesi için Belediye Meclis üyelerinden Halil BAŞARAN ve Kazım ATALIK aday olmuşlardır. Meclis umumi heyetince yapılan gizli oylama neticesinde Kazım ATALIK (14) oy, Halil BAŞARAN (12) oy Necdet HACET (4) oy ve Atilla ERENSAYIN (1) oy almışlardır. 2014 Nisan ayı itibarı ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere encümen üyeliğine Kazım ATALIK ile Halil BAŞARAN seçilmişlerdir.        

4-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine beş üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

       Belediye meclis üyelerinden Birol IŞILDAR- Hasan AKSU- Fatih ERTEM- Mehmet EREN ve Atilla ERENSAYIN’ ın seçilmelerine oybirliği ile.

5-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği İmar Komisyonu üyeliği için, Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine beş üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

   Belediye meclis üyelerinden Oğuz ÇAKMAK- Halil BAŞARAN- Necdet HACET- Sedat DERELİ ve Çetin EZER’ in seçilmelerine oybirliği ile.

6-) Üyesi Bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi için Meclis umumi heyetince yapılan açık oylama neticesinde;

-Dilek ÇEŞMELİ  nın Asil üye,

-Birol IŞILDAR’ ın da Yedek üye seçilmelerinin aynen kabulüne oy birliği ile.

7-) Üyesi Bulunduğumuz TRAKYAKENT Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere iki asil bir yedek üyenin belirlenmesi için Meclis umumi heyetince yapılan açık oylama neticesinde;

-Oğuz ÇAKMAK ile Fatih ERTEM’ in Asil üye,

-Necdet HACET’ inde Yedek üye seçilmelerinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) Üyesi bulunduğumuz TRAKAB Trakya Kalkınma Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi için Meclis umumi heyetince yapılan açık oylama neticesinde;

- Halil BAŞARAN’ nın   Asil üye,

- Hasan AKSU’ nun da Yedek üye seçilmelerinin aynen kabulüne oybirliği ile.

9-) 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki kanun gereği satış komisyonu üyenin belirlenmesi için Meclis umumi heyetince yapılan açık oylama neticesinde, Necdet HACET’ in seçilmesine oybirliği ile.

10-) Üyesi bulunduğumuz Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyette 2 yıl süre ile görev yapacak 5 asil, 5 yedek olmak üzere Belediyemiz temsilcilerinin belirlenmesi için Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine 5 asil ve 5 yedek üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

         -Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU- Meclis üyelerinden Halil BAŞARAN- Dilek ÇEŞMELİ- Hasan AKSU ve Şenol KARABEY’ in asil üye olarak seçilmelerine.

         - Meclis üyelerinden Fatih ERTEM- Necdet HACET- Oğuz ÇAKMAK- Atilla ERENSAYIN ve Çetin EZER’ in yedek üye olarak seçilmelerinin 4 Ret oya karşılık 12 kabul oyla aynen kabulüne oyçokluğu ile (Ret oylar Bülent CAN- Cengiz İNANÇLI- Sedat DERELİ- Mehmet EREN)

11-) 2013 yılı Belediye Başkanlığı Hesap İş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu, Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporunun Belediye Meclisine okunması ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerince Belediye meclisi bilgilendirilmiştir.

12-) 6360 sayılı Kanun gereği 2014 Yılı Belediyemiz Bütçesinin Revize edilmesi gerektiğinden, 2014 Yılı Belediyemiz Bütçesinin incelenmek ve revize edilmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

   13-) Görevleri niteliği günün 24 saatinde çalışan Zabıta personelinin 2014 yılı fazla çalışma ücretlerinin Belediye

   Meclisince 382,00 TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulüne.

14-) Belediyemizde çalışan memurların Memur Sendikaları ile ilgili toplu sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU’ na yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.   

15-) Belediye Başkanın 2013 yılına ait faaliyet raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereği 5 ret oya karşılık aynen kabulüne oy çokluğu ile. (Ret oylar Bülent CAN- Cengiz İNANÇLI- Sedat DERELİ- Mehmet EREN ve Atilla ERENSAYIN)

16-) Belediye Meclisi Mayıs ayında yapacağı toplantı günün 02 MAYIS 2014 Cuma günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile

 

Meclis Başkanı                                      Katip                                                    Katip

   Fehmi ALTAYOĞLU                               Dilek ÇEŞMELİ                                     Çetin EZER