Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Haziran Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/06/2014 TARİHLİ HAZİRAN AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          9. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                                      GELMEYENLER                      

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                            Üye         :              Bülent CAN ( izinli)

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK                                   Üye         :              Sedat DERELİ

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :              Hasan AKSU

Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye         :              Atilla ERENSAYIN                                                                                                                .

1-) Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarihli Mayıs Ayı ikinci Toplantısı ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyesi Bülent CAN’ ın ilgi dilekçesinde mazeretini belirtmesi ile Meclisimizin 05.06.2014 tarihli Haziran Ayı toplantısına katılamayacağından, 05.06.2014 tarihli Haziran Ayı toplantısında izinli sayılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) Gündem harici Zabıta Amirliğinden alınan Belediyemiz hizmetlerinden olan İlçemiz temizlik hizmetlerinin (Katı atık toplama- Tıbbi atık toplama, meydan temizliği ile Katı atık bertaraf tesisine nakli ) işinin 13.09.2014 tarihinden itibaren 5393 sayılı Belediye kanunun 67. maddesi gereği ihale yolu ile üçüncü şahıslara yaptırılmasına dair talebin Meclis gündemine alınmasına, gündem maddeleri görüşüldükten sonra müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile

4-) İlçemiz Kahya Mahallesi Malkara Caddesi 121 ada, 2 parselde Belediyemiz adına kayıtlı arşiv, atölye, depo, garaj ve itfaiye hizmet binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devir işlemlerinin iptal edilerek Belediyemiz üzerinde bırakılmasına gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.

5-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 50K-Ic paftasında yer alan Tapunun 182 ada, 51 parselde Murat Şener ÇAKIR ve Diler ÇAKIR adlarına kayıtlı gayrimenkul üzerinde yapılmak istenen Plan tadilat talebinin detaylı bir şekilde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

6-) İlçemiz Kahya Mahallesi imar planı 51K-IIIa paftasında tapunun 147 ada, 30 parsellerde Ali KART adına kayıtlı gayrimenkul üzerinde yapılmak istenen Plan tadilat talebinin detaylı bir şekilde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, incelenmesini müteakip meclisimizin gelecek toplantısında müzakere edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

7-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IVb paftasında tapunun 402 ada, 113 parselde Halil KOŞAR adına kayıtlı taşınmazın komşuluğunda yer alan kadastral boşluğun “yol alanı minimum 3 metre genişliğinde servis yolu” olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 02.06.2014 tarih ve 1 sayılı raporu ile plan müellifine görüş sorulması neticesi, plan müellifi firmanın bahse konu tadilat talebinin plan revize çalışmalarında çözümlenmesine dair görüşlerinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) İlçemiz İlyas Mahallesi Ergün ONAY ve Fikret AKSOY adlarına kayıtlı, İmar Planı 51K-IVa paftasında tapunun, 227 ada, 11 parselde kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak meclisimizin 03.12.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile mevcut planın iptal edildiği belirtilerek bahse konu parselin “Konut + Ticaret Alanı” olarak planlanması yönündeki İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 23.05.2014 tarih ve 1 sayılı raporu doğrultusunda; 1/5000 ölçekli İmar Planı yapımı talebinin öncelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yapılmasının gerektiğine dair İmar komisyon raporunun oy birliği ile kabulüne.

9-) İlçemiz İlyas Mahallesi Şahmelik mevkiinde tapunun 207 ada, 25 parselde Nihat ÇEŞMELİ adına kayıtlı taşınmazın bir kısmının İmar Planı içerisine alınması ve Tarımsal Amaçlı Depolama Tesis Alanı olarak planlanması yönünde Nazım ve Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 23.05.2014 tarih ve 2 sayılı raporu doğrultusunda; 1/5000 ölçekli İmar Planı yapımı talebinin öncelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yapılmasının gerektiğine dair İmar komisyon raporunun bir çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile.     ( çekimser oy Dilek ÇEŞMELİ)

10-) İlçemiz İlyas Mahallesi Eski Bağlar Sokakta İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 473 ada, 75 Parselde Demirbaş İnş.Oto.Mob. Tar.Ür.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam 4 katlı Meskun konut alanı olarak planlanmıştır. Bahse parselin tamamının bitişik nizam 5 kat olarak planlanması (zemin ve bodrum katlar birlikte kullanılmak üzere, istenildiği takdirde günlük ticarete hizmet verecek alanlar yapılmasına olanak sağlayacak şekilde) Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 23.05.2014 tarih ve 3 sayılı raporu doğrultusunda; tadilat talebinin İller Bankası tarafından yürütülmekte olan planların revize edilmesi çalışmalarında çözümlenmesine dair komisyon raporunun bir çekimser oya karşılık aynen kabulüne oyçokluğu ile.(çekimser oy Mehmet EREN)

11-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 256 ada, 5 parselde Metin UMAR adına kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam 5 katlı Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanı+ Bitişik nizam 3 katlı meskûn konut alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin çevresinde binaların 5 katlı olmasının emsal teşkil edeceği, yapılacak binanın statiği ve estetiği ile çevreye uyumlu bir yapı yapılabilmesi gerekçeleri ile 256 ada, 5 parselin tamamının “bitişik nizam 5 kat” olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 02.06.2014 tarih ve 1 sayılı raporu ile plan müellifine görüş sorulması neticesi, plan müellifi firmanın bahse konu tadilat talebinin plan revize çalışmalarında çözümlenmesine dair görüşlerinin aynen kabulüne oybirliği ile.

12-) İlçemiz Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında tapunun 1 ada, 47 Parselde Demirbaş İnş.Oto.Mob. Tar.Ür.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam 5 katlı Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanı+ Bitişik nizam 3 katlı meskun konut alanı olarak planlanmıştır. Yapılacak binanın mimari projesinde ve estetik görüntüsünde sorunlar yaşandığı gerekçeleri ile parselin tamamının Bitişik Nizam 5 katlı Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanı olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 02.06.2014 tarih ve 1 sayılı raporu ile plan müellifine görüş sorulması neticesi, plan müellifi firmanın bahse konu tadilat talebinin plan revize çalışmalarında çözümlenmesine dair görüşlerinin bir çekimser oya karşılık oyçokluğu ile kabulüne. ( çekimser oy Mehmet EREN)

13-) İlçemiz Kahya Mahallesi İmar Planı 51K-IIId paftasında tapunun 417 ada, 91 parselde İRTEM Tarım Mak. San.Tic. Ltd. Şti.adına kayıtlı taşınmazın yapılaşma durumunun E=1.00 ve H= Tekirdağ Caddesinden içeriye doğru 30 mt.lik bant dışında kalan kısmın 7,50 metre olarak değiştirilmesi (5.50 metre olan yerin 7.50 metre olması) ve parsel sınırları dikkate alınarak ara yola bakan cephesinde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan İmar plan tadilatı teklifi hakkında İmar Komisyonumuzun 23.05.2014 tarih ve 5 sayılı raporu doğrultusunda; tadilat talebinin İller Bankası tarafından yürütülmekte olan planların revize edilmesi çalışmalarında çözümlenmesine dair komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile.

Meclis Başkanının sözlü teklifi üzerine;

Meclis gündeminde bulunan İlçemiz İlyas Mahallesi tapunun182 ada, 51 parselde Murat Şener ÇAKIR ve Diler ÇAKIR adlarına kayıtlı gayrimenkul üzerinde yapılmak istenen Plan tadilat talebini incelemek, konu ile ilgili olarak meclisimize rapor vermek ve gündemimizde bulunan diğer gündem maddelerini müzakere etmek üzere oturuma saat; 15:30 itibarı ile 15 dakika ara verilmiştir.

05.06.2014 (9. oturum II birleşim) saat: 15; 45

14-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz Hisar Mahallesi Bahçeler Sokakta İmar planı 51K-IIIa paftasında tapunun 2 ada, 58 parselde Ayşe DEMİRTÜRK adına kayıtlı taşınmaz Şehir İmar Planında bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin yapılaşma durumunun 4 kata çıkartılmasına dair plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 29 sayılı Belediye meclis kararının oy birliği ile devamına.

15-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi Vali Ayhan ÇEVİK Caddesi İmar Planı 51K-IVb paftasında tapunun 407 ada, 92 parselde Müzeyyen KURT adına kayıtlı taşınmazın kent merkezine yakın olması ve 15 metrelik Yola cepheli olması itibarı ile yapılaşma durumunun 5 kata çıkartılmasına dair bahse konu İmar Plan tadilatının plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “407 ada 92 parselin ihtiyacı olan Otopark Alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 25 sayılı Belediye meclis kararının oy birliği ile devamına

16-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz Hisar Mahallesi İmar Planı 51K-IIId paftasında yer alan  tapunun 6 ada, 122 parselde Erdemli Eğitim Hiz.ve Turzim Tic.A.Ş. adına kayıtlı taşınmazın, İlçemizin ihtiyaç duyduğu ticaret- hizmet-barınma gibi gereksinimlere cevap verilebilmesi amacı ile 6 ada 122 parselin Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri Alanı olarak planlanmasına, bahse konu plan tadilatının plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “ 6 ada 122 parselin ihtiyacı olan Otopark Alanı, parselin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü komisyon raporunun incelenmesi sonucunda ilgili Komisyon raporu doğrultusunda bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.03.2014 tarih ve 32 sayılı Belediye meclis kararının oy birliği ile devamına.

17-) Fen İşleri Müdürlüğünden alınan İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 51K-IIIa paftasında yer alan tapunun 248 ada, 16 parselde Muazzez KORKMAZ, Asım KORKMAZ, Önder KORKMAZ, Özlem KORKMAZ adlarına kayıtlı taşınmazın tek kat üzerinden yapılaşma verilmesi, bahse konu parselin tamamının Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri Alanı (4 Kat) olarak planlanması yönündeki İmar Plan değişikliğinin plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen “248 ada 16 parselin ihtiyacı olan Otopark Alanı, parselin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun incelenmesi sonucu bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.03.2014 tarih ve 33 sayılı Belediye meclis kararının oy birliği ile devamına.

18-) İlçemiz Kahya Mahallesi Malkara Yolu yerli kaya mevkiinde İmar Planı 50K-Ib paftasında tapunun 114 ada, 19 parselde Ayser DOYURAN’ a ait taşınmazın 17 metrelik Malkara Caddesine cepheli olması ve yakın çevresinde bu bölgeye hizmet edecek bir ticari alanın bulunmaması, bahse konu parselin zemin ve bodrum katlarında ticaret yapılabilmesine olanak sağlanması amacı ile hazırlatılan Plan tadilatının Plan notları bölümüne komisyonumuzca istenilen, 114 ada 19 parselin ihtiyacı olan Otopark Alanı parsellerin kendi bünyesinde sağlanacaktır” plan notunun eklenmesi yönündeki; İmar plan değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü komisyon raporunun incelenmesi sonucunda ilgili Komisyon raporu doğrultusunda bahse konu plan tadilatının onaylanması hakkında alınan 06.02.2014 tarih ve 27 sayılı Belediye meclis kararının 6 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile devamına. (Çekimser oylar Çetin EZER-Kazım ATALIK- Atilla ERENSAYIN –Şenol KARABEY-Mehmet EREN- Cengiz İNANÇLI)

19-) Gündem harici Zabıta Amirliğinden e  alınan Belediyemiz hizmetlerinden olan İlçemiz temizlik hizmetlerinin        (Katı atık toplama- Tıbbi atık toplama, meydan temizliği ile Katı atık bertaraf tesisine nakli ) işlerinin 13.09.2014 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi gereği ihale yolu ile üçüncü şahıslara yaptırılmasına dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

20-) İlçemiz İlyas Mahallesi İmar Planı 50K-Ic paftasında yer alan Tapunun 182 ada, 51 parselde Murat Şener ÇAKIR ve Diler ÇAKIR adlarına kayıtlı taşınmazlar üzerinde Belediye meclisinin 17.12.1990 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının yeniden düzenlenmesini getirilen hükümler ile mağduriyetin giderilmesine dair İmar Plan tadilatı talebi hakkında, Plan müellifi firmanın uygun görüşü ve tadilata konu imar planı açıklama raporu ile İmar Komisyonunun 05.06.2014 tarih ve 1 sayılı raporunun aynen kabulüne, bu doğrultuda hazırlanan İmar Plan tadilatının 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe onaylanmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

 

21-) Belediye Meclisi Temmuz ayında yapacağı toplantı günün 03 TEMMUZ 2014 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile

 

Meclis Başkanı                                      Katip                                                    Katip

  Fehmi ALTAYOĞLU                               Dilek ÇEŞMELİ                                      Çetin EZER