Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Eylül Ayı Meclis Kararı

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/09/2014 TARİHLİ EYLÜL AYI TOPLANTISI

KESİNLEŞEN KARAR ÖZETLERİ

                                                          11. Oturum

                                                                                   

GELENLER                                                                         GELMEYENLER          

Başkan    :              Fehmi ALTAYOĞLU                               Üye         :              Halil BAŞARAN

Üye         :              Oğuz ÇAKMAK                                      Üye         :              Cengiz İNANÇLI

Üye         :              Fatih ERTEM

Üye         :              Dilek ÇEŞMELİ                      

Üye         :              Necdet HACET

Üye         :              Birol IŞILDAR

Üye         :             Hasan AKSU

Üye         :              Bülent CAN

Üye         :              Mehmet EREN

Üye          :             Sedat DERELİ

Üye         :              Şenol KARABEY

Üye         :              Kazım ATALIK

Üye         :              Çetin EZER

Üye          :             Sebahattin ÖZGÜL                                                                                 

                                                                                                                                            

1-) Belediye Meclisinin 03.07.2014 tarihli Temmuz Ayı toplantısına ait kesinleşen karar özeti tutanağının meclis umumi heyetine okunmasıyla düzenlenen şekli ile Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

2-) Belediye Meclis üyelerimizden Halil BAŞARAN ile Cengiz İNANÇLI’ nın ilgi dilekçelerinde mazeretlerini belirtmeleri ile Meclisimizin 04.09.2014 tarihli Eylül Ayı toplantısına izinli sayılmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

3-) İmar Planındaki bitişik nizam imar adalarında fonksiyon ve kat sınırlarının planlar üzerinde kesin hatlar ile belirlenmemiş olduğundan bahisle, tereddütlerin ortadan kaldırılması amacı ile imar plan notu ilave dilmesine dair talebin incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

4-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümleri gereği norm kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı olan Belediyelerde norm kadro sayına bağlı kalınmaksızın Belediye Başkanın zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000’ e kadar belediyelerde bir meclis üyesini görevlendirilebilir hükmüne istinaden Meclis Üyesi Necdet HACET başkanlığın 25.07.2014 tarih ve 508 sayılı yazıları ile görevlendirilmesi yapılmış olup Belediye meclisinin bilgilendirilmesine.

            Belediye Başkan Yardımcısı Aylık ödeneğinin de brüt 4.100,00TL ödenmesi yönünde Başkanlık teklifinin Meclis üyesi Necdet Hacet’ in konumu gereği katılmadığı oylama sırasında aynen kabulüne  oybirliği ile  

5-) Belediye Başkanlığının Eylem planı kapsamında yeni kurulmuş bulunan birimlerin görev alanları ile çalışma eylemlerinden oluşan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait çalışma yönetmeliklerinin incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile.

6-) Üyesi bulunduğumuz Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyette 2 yıl süre ile görev yapacak 5 asil, 5 yedek olmak üzere Belediyemiz temsilcilerinin belirlenmesi için Meclis başkanının sözlü teklifi üzerine 5 asil ve 5 yedek üyenin belirlenmesi ile Meclis umumi heyetinde yapılan açık oylama neticesinde;

         -Belediye Başkanı Fehmi ALTAYOĞLU- Meclis üyelerinden Halil BAŞARAN- Dilek ÇEŞMELİ- Şenol KARABEY  

          ve Sebahattin ÖZGÜL’ ün asil üye olarak seçilmelerine.

         -Meclis üyelerinden Oğuz ÇAKMAK- Fatih ERTEM- Birol IŞILDAR, Hasan AKSU ve Çetin EZER’ in yedek üye olarak seçilmelerinin 2 Ret, 1 çekimser oya karşılık 11 kabul oyla aynen kabulüne oyçokluğu ile (Ret oylar Bülent CAN- Mehmet EREN- çekimser oy Sedat DERELİ)

7-) Bakanlar Kurulu kararına esas olmak üzere bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi için konunun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine dair başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile.

8-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği İnşaat Mühendisi Merve ŞENTÜRK’ ün  04.09.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.550,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, Ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.    

9-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Veteriner Hekim İzlem Ahmet SAYGILI’ nın 04.09.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.440,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, Ek ödeme oranında % 145 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.    

10-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği Mimar Okan KIZILIRMAKLI’ nın 04.09.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve kendisine aylık net 1.550,00TL maaş üzerinden sözleşme yapılmasına, Ek ödeme oranında % 130 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile.    

Meclis Başkanının sözlü teklifi üzerine;

Meclis gündeminde bulunan;

        İmar Planındaki bitişik nizam imar adalarında fonksiyon ve kat sınırlarının planlar üzerinde kesin hatlar ile belirlenmemiş olduğundan bahisle, tereddütlerin ortadan kaldırılması amacı ile imar plan notu ilave dilmesine dair talebin,

       Bakanlar Kurulu kararına esas olmak üzere bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi,

        Belediyemizde Yeni kurulmuş bulunan 3 yeni müdürlüğümüzün çalışma yönetmeliklerinin incelenmesi, Meclis Plan ve Bütçe komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilen konuların incelenmek ve meclisimize rapor vermek üzere

oturuma saat; 15;30 itibarı ile 10 dakika ara verilmiştir.

04.09.2014 (11. oturum II birleşim) saat: 15;40

11 Hayrabolu Merkez Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 1/5000- 1/1000 İmar Planındaki bitişik nizam imar adalarında fonksiyon ve kat sınırlarının planlar üzerinde kesin hatlar ile belirlenmemiş olduğundan bahisle, tereddütlerin ortadan kaldırılması amacı ile imar plan notu ilave dilmesine dair talebin Meclis İmar Komisyonunca incelenmesi neticesi Komisyonumuzun 04.09.2014 tarih ve 1 sayılı raporunda yer alan;

Hayrabolu Merkez Mahallelerinde yer alan İmar Planları dahilindeki bitişik nizam yapılanma öngörülmüş imar adalarında, fonksiyon alanı ve kat sınırlarının çizgi ile ayrılarak kesin olarak belirlenmemiş parsellerde, tereddütlerin giderilmesi ve uygulama zorluklarının önüne geçilmesi amacı ile Hayrabolu Şehir İmar Planlarının Plan notları bölümüne;

Plan notlarının eklenmesi ve bu doğrultuda hazırlanan İmar Plan tadilatının 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe onaylanmasının aynen kabulüne oybirliği ile.

12-) Bakanlar Kurulu kararına esas olmak üzere bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin 2464 sayılı kanunun 96.maddesinin A fıkrasının 2. Paragrafında belirtilen mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate alınarak incelenmesi ve yapılan çalışmalar neticesi; Meclis Plan ve Bütçe komisyonunun 04.09.2014 tarihli raporu doğrultusunda hazırlanan tablolarda belirtilen Bazı Vergi ve Harç tarifelerinin aynen kabulüne oybirliği ile.

13-) Belediye Başkanlığının Eylem planı kapsamında yeni kurulmuş bulunan birimlerin görev alanları ile çalışma eylemlerinden oluşan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait çalışma yönetmeliklerinin incelenmesi neticesi; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.09.2014 tarihli raporu doğrultusunda hazırlandığı şekilde aynen kabul ve tasdikine oy birliği ile.

14-) Belediye Meclisi Ekim  ayında yapacağı toplantı günün 02 EKİM 2014 Perşembe günü saat 14:30 olarak belirlenmesinin aynen kabulüne oybirliği ile ,

 

 

Meclis Başkanı                                      Katip                                                    Katip

Fehmi ALTAYOĞLU                               Dilek ÇEŞMELİ                                      Çetin EZER