Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ

İLAN-TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait  Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 589 ada, 18 parselde kayıtlı 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal kat olmak üzere  7.200 m2 inşaat alanı ile 6 adet tableden oluşan 5 katlı betonarme binanın hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırılma işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

MADDE 2- İhale  28/04/2015 Salı günü  saat: 10.45’de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi  Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Süleymanpaşa İlçesi,Turgut Mah. Cumhuriyet Meydanı Atıcılar İş Merkezi K:2 adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

MADDE 3- İhale konusu iş, yıkıma ait muhammen bedel, % 3 geçici teminat bedeli, ihale tarihi ve  saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir. 

MADDE 4- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 27 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar (saat: 17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığındaki görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

a) İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi,

c) Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi (2015 yılında alınmış olacak)

c-1)Gerçek kişi olması halinde varsa ilgilisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2015 yılında alınmış olacak)

c-2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c-3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a),(b),(c-1),(c-2), (d), (e)  fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) Noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter  tasdikli  vekaletnamesi  ile   noter tasdikli  imza sirküsü

f) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı ile Geçici Teminatı yatırdığına dair belge aslı .Geçici teminat  ve şartname bedelinin yatırılarak 27 Nisan  2015 Pazartesi günü mesai   saati sonuna  kadar  dosya teslim edilmesi zorunludur.

g) Bağlı bulundukları vergi dairesinden 2015 yılı kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,

h) Bağlı bulundukları SGK ‘dan  2015 yılına ait prim  borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,

ı) Toplamda en az  20.000.00-TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış) veya İnşaat Mühendisliği  diploması. İlan Olunur.

 

YIKILACAK                MUHAMMEN                      %3 GEÇİCİ             İHALE               İHALE

BİNANIN CİNSİ          BEDEL (KDV Hariç )            TEMİNATI             TARİHİ               SAATİ

BETONERME BİNA          5.749,60- TL                      172,49-TL              28/04/2015        10.45