Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

ALT İŞVEREN PERSONELİNDEN BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİ OLMAK ÜZERE BAŞVURANLARIN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 35 inci Maddesine Göre, Belediyemiz Şirketine İşçi Statüsünde Geçmek Üzerek Başvuranların Durumlarını Gösterir Listeler ektedir.

Başvurusu red edilenler için 27.02.2018 ile 01.03.2018 tarihleri arasında itiraz edilebilir.

itiraz komisyonu ve itiraz süreci;

MADDE 36  (1) Valilikler bünyesinde, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen en az üç kişiden oluşan itiraz komisyonu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(2) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz komisyonuna başvurabilir.

(3) İtiraz komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar.

(4)  İtiraz komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) İtirazlar derhal itiraz komisyonuna intikal ettirilir. Talep, itiraz komisyonunca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç idareye veya idarenin şirketine ve ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine komisyonca verilen kararlar kesindir.

·  Başvurusu İşçi Olarak Kabul Edilenlere Ait Liste

·  Başvurusu Ret Edilenlere Ait Liste